Náhrady a zrušení

PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
Je možné si zajistit vrácení částky zaplacené jako zálohu při rezervaci, a to za cenu ve výši 14,- € na osobu, (zdarma pro děti do 4 let). Pojištění začíná běžet dne odeslání dohody obsahující jména pojištěných a vyprší 24 hodin přede dnem cesty a uplatní se výhradně v případě, že pojištěnci je znemožněno odjet z některého z následujících důvodů: nemoc, nehoda, úraz či úmrtí manžela/manželky, dětí, rodičů, sourozenců, tchýně, tchána, snachy, zetě, škod vzniklých na majetku pojištěnce vzniklých v důsledku nehody nebo přírodní katastrofy, které vyžadují jeho přítomnost na místě.

VYLOUČENÍ
Jsou vyloučena zrušení vzniklá na základě jiných než výše uvedených důvodů, jako jsou např. neočekávané pracovní zatížení, denní hospitalizace, ošetření na pohotovosti, chronická či neuropsychická onemocnění, stávky, atd., atd.

ODMĚNA
Není použit žádný nárok na odpočet daně. Výjimka: Je-li ke zrušení letu dojde do 21 dnů od data zahájení pobytu, se bude konat franchise Euro 40,00.

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ
V případě zrušení pobytu je nutné o tom neprodleně informovat společnost Mare In S.r.l.
Pokud ke zrušení došlo z jednoho z důvodů, které jsou předpokládány v pojistném krytí, musí oznámení proběhnout písemně na některou z adres společnosti nebo faxem na číslo: +39018221163, nejpozději 5 dní od vzniknu skutečnosti, která zapříčinila zrušení a je nutné přiložit lékařské potvrzení nebo jiné doklady, které důvod zrušení dokazují.